میمونم باهات

 

عکس های خفن

 

 


نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 22:15 |

هوایت

 


هوايــــــــــت ...

دســت سنگينــــــــــي داشت ...!

اين را وقتــــــــــي ,

زد به ســــــــــرم ...

فهميــــــــــدم ...........! عکس های خفن

 

 


نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 22:11 |

انتظار

 

غروب رسيد و هنوز من با خويش ميگوييم

دروغ است او می آيد

ومن تا غروب ديگر می ايستم وچه اشتباهی است

باور کردن انتظار

 

 عکس های خفن

 

 برچسب‌ها: انتظار

نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 21:57 |

فاصله ها

 

عکس های خفن

 

 برچسب‌ها: فاصله

نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 21:53 |

رفتن

 

آدمـي که بخواهـد بـرود . . .

مـيـرود !

داد نميـزند که مـن دارم ميـروم ! ! !

آدمـي که رفتـنش را داد ميـزند . . .

نميخـواهد بـرود !

داد ميـزند که نگـذارنـد بـرود ! ! !

 

عکس های خفن

 

 برچسب‌ها: رفتن

نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 21:8 |

دوستت نمیدارد

 

هـرکه مــی خــواهـی بـــاش

ایـن عادت مـشترک انسـانهــاســت

تـــو نیــز ، روزی , ســاعـتی , لـحظــه ای

احــساس خـواهـی کـرد کـــه

هیــچکـس دوسـتت ندارد

عکس های خفن

 

 برچسب‌ها: دوست داشتن

نويسنده : اصغر شریفی | جمعه هفتم شهریور 1393 - 21:2 |

عاشقی

 

رایگان

 برچسب‌ها: عکس ها

نويسنده : اصغر شریفی | یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 - 17:20 |

خدا

 

خـدا در قـلب کـودک فقـيريـست

در همـسايـگی حـاجـی...

و حـاجی در بيـن عربـها به دنـبال خـدا

 

عکس های خفن

 برچسب‌ها: حاجی

نويسنده : اصغر شریفی | یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 - 17:7 |

حکــــم اعــدام

 


حکــــم اعــدام بود ...

اعدامـی لـحظه ای مـکث کـرد و بــوسه ای بر طنـاب دار زد

دادســتان گفت :

صـــبر کنید آقــای زنــــدانــی این چــــه کـــاریست ؟!

زنــدانی خـــنده ای کــرد و گفت :

بیچـــاره طـــناب نــمیزاره زمـــین بیفتم

ولی آدم ها بدجـــور زمــینــم زدن

 

عکس های خفن

 برچسب‌ها: اعدام

نويسنده : اصغر شریفی | یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 - 16:53 |

روزگار

 

Free Link Exchange

 

روزگـار بر خـلافـــــــِ آرزوهـايـم گـذشــت . . .

 برچسب‌ها: درد

نويسنده : اصغر شریفی | شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 - 21:13 |